ביטוח מנהלים

תוכנית ביטוח מנהלים היא סוג של קופת גמל (בהתאם לתקנות מס הכנסה ומאושרת על-ידי המפקח על הביטוח) המשלבת חיסכון ארוך טווח לגיל פרישה ויכולה לשלב גם ביטוח לאובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות.
זוהי הינו תוכנית גמישה המאפשרת למבוטח לקבוע את גובה הכיסויים הביטוחיים וכנגזרת מכך את גובה החסכון לגיל פרישה.
יתרונה הגדול של התוכנית לביטוח מנהלים שהיא ניתנת להתאמה אישית, "תפורה לפי מידות לקוח".

ביטוח מנהלים הינו סוג של ביטוח חיים – הוא מגן על רמת החיים שלהמבוטח ומשפחתו לאחר פרישתו, מבטיח לו הכנסה הולמת במקרה של איבוד כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה ומבטיח לשאיריו המשך קיום נאות לאחר מותו.
ביטוח זה נערך על יסוד הפרשות חודשיות של שני הצדדים: המעסיק והעובד.
הפרמיה המשולמת מוקצית לרכישת כיסויים ביטוחיים של סיכוני מוות וסיכוני נכות כאשר המרכיב העיקרי בביטוח זה הינו חסכון עבור העובד לגיל פרישה.
תנאיו של ביטוח המנהלים מעוגנים בחוזה (פוליסת הביטוח).

בעבר ניתן היה לחלק את הכספים המתקבלים כחסכון לגיל פרישה מביטוח מנהלים לשני סוגים:
ביטוח מנהלים הוני וביטוח מנהלים מסוג קיצבה.

חסכון הוני- חברת הביטוח תשלם את החסכון הנצבר בפוליסה כסכום הוני חד פעמי. כל החיסכון ההוני יהיה פטור ממס במידה ומשיכת כספים תהיה כדין.
חסכון כקיצבה- חברת הביטוח תשלם למבוטח את החיסכון הנצבר בפוליסה כקיצבה חודשית. הקיצבה יכולה להיות משולמת החל מגיל 60 ולא יאוחר מגיל 70.

החל משנת 2008 כל ביטוחי המנהלים הם למטרת קצבה וזאת בעקבות תיקון 3 לחוק השירותים הפיננסים
הקיצבה מחושבת במועד תחילת תשלום הקיצבה על סמך שני נתונים:

החסכון הנצבר בפוליסה עבור המבוטח.
מקדם הקיצבה (הנקבע על פי גיל הפרישה מעבודה ועל פי הריבית הנקובה בפוליסה)

קיימים מספר מסלולים לתשלום קיצבה מפוליסת מנהלים:

קצבה לכל החיים עם הבטחת מינימום קצבאות.

קצבה לכל החיים ללא הבטחת מינימום קצבאות

קצבה לכל החיים עם הבטחה של המשך תשלום הגימלא לאלמן/ נה לכל ימי חייהם .

קצבה לכל החיים ובמקרה מות המבוטח לאחר התחלת תשלומי הקצבה תשלם החברה למוטב סכום חד פעמי השווה ל-25 גמלאות חודשיות.

פוליסות ביטוח המנהלים נבדלות זו מזו בהבטחת מקדמי קיצבה.
ההבדלים נובעים משינויים שחלו במהלך השנים בתנאי החסכון של התוכניות ומהשינויים בתוחלת החיים.

השאירו עכשיו פרטים ונחזור אליכם!

ביטוח מנהלים

השאירו עכשיו פרטים ונחזור אליכם!
ביטוח מנהלים

היי! לפני שאתה עוזב..

השאר לנו פרטים ונבדוק את תיק הביטוח שלך בחינם!

דילוג לתוכן